شیشه دو جداره

در این پنجره ها، میان دو شیشه یک بخشی وجود دارد که آنرا با یک گاز پر می کنند. معمولا از یک گاز بی اثر مانند آرگون و یا هوای خشک برای این منظور استفاده می شود. گازی که در میان این دو لایه پنجره قرار می گیرد، باعث خواهد شد تا گرما و صدا نتواند از پنجره عبور کند. یک پنجره دو جداره باید دارای پروفیل های بسیار مقاومی هم باشد. این پروفیل ها از خروج گاز میان لایه های شیشه جلوگیری می کنند.

از جمله دیگر بخش های یک شیشه دو جداره می توان به فاصله انداز اشاره کرد. فاصله انداز قطعه ای است که دو شیشه را از یکدیگر جدا می کند. این قطعه مانع از خروج گاز میان دو شیشه می شود. این قطعه باید از مواد عایق ساخته شود تا بتواند منجر به عدم عبور گرما شود و شیشه عملکرد خوبی داشته باشد.

فهرست